Window4u-ico
dom-c-15-vizual-1

Výhody keramickych objektov

Tepelný odpor: R-hodnota 35cm hrubej vonkajšej steny je 6,6 m2K/W a koeficient priestupu tepla pre 35 cm hrubú stenu je U 0,15 W/m2K.

Požiarna odolnosť: Pri použití nehorľavých izolačných materiálov je F180 čo znamená takmer žiadnu šancu pre oheň.

Paropriepustnosť: Stavba je difúzne otvorená čiže paropriepustná a táto skutočnosť silne obmedzuje tvorbu plesní. Faktor paropriepustnosti sa pohybuje medzi 8 až 12 v závislosti na statickej nosnosti steny.

Zvukovoizolačné vlastnosti: Vnútorná členitosť štruktúry stien podmieňuje výborné zvukovoizolačné vlastnosti, ktoré s rezervou spĺňajú požiadavky príslušných noriem. Rw od 0,51.

Tektonické vplyvy: Konštrukcia stavieb vyrobených z keramického kompozitu doplneného vhodnou izoláciou je ľahká (720 kg/m3) čo umožňuje takéto stavby stavať na plávajúcich základových platniach. Týmto spôsobom sa eliminujú nielen vplyvy zemného radónu ale aj všetky tektonické vplyvy, ktoré sa môžu eventuálne vyskytovať pod základovou doskou (tekuté piesky, vysušené močiare, …). Kompaktná štruktúra stien, ktoré sú vystužené vnútornou armatúrou značne zosilňuje aj seizmickú odolnosť stavby.

Elektromagnetické žiarenie: Vnútorná konštrukcia obvodových stien eliminuje vplyv elektromagnetického žiarenia z exteriéru, čo má význam hlavne pri umiestnení stavby v blízkosti rozvodov vysokého napätia, alebo vysielačov.

Merná hmotnosť—Hustota materiálu: 720 kg/m3
Pomer podlahovej a zastavanej plochy: Vďaka dobrým statiským vlastnostiam ako aj výborným izolačným vlastnostiam je možné aplikovať tenšie obvodové steny pri zachovaní rovnakých parametrov čo zlepšuje pomer úžitkovej plochy k zastavanej ploche o 7 až 10%.

Životnost: Vzhľadom na použitie silikatových materiálov je prakticky neobmedzená. Pokiaľ je dom pod kvalitnou strechou a nedochádza k mimoriadnym deštrukčným vplym prostredia, tak sa živostnosť môže počíta na stovky rokov.

Možnosť recyklácie materiálu po uplynuti jeho životnosti: Pri nutnom odstraňovaní stavby sú všetky použité materiály úplne recyklovateľné, pretože pri výrobe komponentov keramických domov sa používajú výlučne prírodné materiály, resp. materiály vyrábané z prírodných nezávadných surovín.

Možnosť úprav: Samonosnosť stien vyrobených z keramického kompozitu umožňuje jednoduché dodatočné úpravy stavieb (napríklad vyrezanie otvorov, zasekávanie vedení, …).

polytech-technologia

na-web-rez-steny

na-web-porovnanie
© Copyright Rekonštrukia bývania Spracovanie Reboot-it.cz